Gwybodaeth am drafnidiaeth yn Sir Ddinbych ar gyfer plant gweithwyr allweddol- Diweddariad ddydd Sadwrn, 21 Mawrth. Read more.

Cyngor yn cadarnhau'r trefniadau gofal ar gyfer plant. Read more.

Denbighshire School Meals

Prydau Ysgol Am Ddim

Pwy sy’n cael hawlio prydau ysgol am ddim?

Os ydych yn derbyn budd-daliadau penodol a bod incwm eich cartref heb fod yn fwy na throthwy cyfredol y Llywodraeth, fe allech fod â hawl i brydau ysgol am ddim i’ch plentyn, gan arbed dros £300 y flwyddyn ichi.

Rhieni neu ofalwyr sy’n derbyn:

Sut i wneud cais

I gael mwy o wybodaeth neu i gofrestru, cysylltwch â’r Swyddfa Budd-daliadau ar:

Ffôn: 01824 706316 / 706312 / 706302

Dylid anfon ymholiadau e-bost at budd-daliadau@sirddinbych.gov.uk

Gyda manylion eich enw, dyddiad geni a rhif Yswiriant Cenedlaethol, gallant hwy ddweud a oes gennych hawl i Brydau am Ddim ac fe wnânt anfon manylion gwneud cais atoch.

Unwaith yr ydych wedi gwneud cais ac y caniatawyd prydau ysgol am ddim ar gyfer eich plant nid oes angen ichi ail-wneud cais bob blwyddyn, gall / bydd hyn yn cael ei newid gydag unrhyw newidiadau yn eich incwm.

Mae ffurflenni prydau Ysgol am Ddim ar gael o ysgol eich plentyn hefyd.

MENU