Gwybodaeth am drafnidiaeth yn Sir Ddinbych ar gyfer plant gweithwyr allweddol- Diweddariad ddydd Sadwrn, 21 Mawrth. Read more.

Cyngor yn cadarnhau'r trefniadau gofal ar gyfer plant. Read more.

Denbighshire School Meals

Holiadur Uwchradd

Mae’r Gwasanaethau Arlwyo yn edrych yn barhaus i wella’r gwasanaeth mewn ysgolion. Byddem yn gwerthfawrogi eich sylwadau chi a sylwadau eich plant drwy lenwi’r holiadur hwn. Bydd eich cyfraniad yn ein helpu i sicrhau boddhad cwsmeriaid. Mae eich barn yn bwysig i ni i’n helpu i ddatblygu’r gwasanaeth arlwyo yn eich ysgol ar gyfer y dyfodol.

Cliciwch yma i fynd â’r Holiadur Cynradd.

Your Email (required)

Enw’r Ysgol*

Enw’r Dref/Pentref:

Grŵp Blwyddyn

1. Faint ydych yn ei wario fel arfer amser cinio?

2. Beth ydych yn ei brynu fel arfer amser cinio?

3. A ydych yn defnyddio unrhyw rai o’r canlynol ar gyfer eich cinio?

4. Sut ydych yn graddio’r gwasanaeth presennol?

Nodwch trwy amlygu’r rhif priodol os gwelwch yn dda (ble mae 1 yn lleiaf pwysig a 6 yn fwyaf pwysig ichi)

Gwerth yr Arian

Prisiau gwerthu

Ansawdd y Bwyd

Faint a ganiateir ichi am bryd am ddim

Cydbwysedd Maethol/Bwyta’n Iach

Amrediad y dewis sydd ar gael

Maint y dognau

Cyflymder y gwasanaeth

Mannau bwyta

Amser sydd ar gael ichi fwyta eich cinio

5. Sut fyddech yn graddio ein staff sy’n darparu’r gwasanaeth ichi?

Cwrteisi/Cymwynasgarwch

Effeithiolrwydd

Cyfeillgarwch

6. Sut fyddech yn graddio’r Cynorthwywyr Lles sy’n eich goruchwylio?

Cwrteisi/Cymwynasgarwch

Effeithiolrwydd

Cyfeillgarwch

DIOLCH AM LENWI’R HOLIADUR HWN

* yn dangos maes gorfodol

MENU